Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

18. 10. 2013

  

 

 

 

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace

Školní 183, 3459 53 Bezdružice

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

   ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Pedagogická rada projednala dne

31.8. 2015

Školská rada projednala dne:

14.10. 2015

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů vydávám po projednání na pedagogické radě a se souhlasem školské rady následující školní řád. Jeho součástí jsou pravidla hodnocení žáků, která jsou pro rozsáhlost uvedena v samotném dokumentu.

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1.1      Žáci mají právo:

a)      na vzdělání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb.

b)      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na průběžné informace poskytované mimo jiné prostřednictvím žákovských knížek, na hodnocení prospěchu ve všech vyučovacích předmětech prováděné čtvrtletně

c)      zakládat třídní samosprávy a školní parlament, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který se jejich stanovisky zabývá a řeší je

d)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

e)      na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb. Poradenskou pomoc při řešení problémů spojených se vzděláváním žáka zajišťuje především výchovný poradce, který je žákům nápomocen také při organizování činnosti žákovské samosprávy


 

1.2      Žáci jsou povinni:

a)      řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat - § 22 zákona 561/2004 Sb.

b)      dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - § 22 zákona 561/2004 Sb.

c)      plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy

d)     školním řádem - § 22 zákona 561/2004 Sb.

e)      ve škole se slušně chovat, dbát důsledně pokynů nejen pedagogických pracovníků, ale i pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem 561/2004 Sb., svědomitě se připravovat na vyučování. Žák si je vědom, že jeho povinností je dodržovat všechny normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti,

f)       do školy chodit vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. Jakákoliv výstřednost bude projednána s rodiči, v budově školy i mimo ni zdravit srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují „Pane, paní,“ s funkcí

1.3. Zákonní zástupci žáků mají právo:

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím žákovských knížek, na čtvrtletních třídních schůzkách a osobních schůzkách sjednaných po předchozí domluvě

b)      volit a být voleni do školské rady

c)      vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost

d)     na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb.

1.4. Zákonní zástupci žáka jsou povinni:

a)      zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b)      na vyzvání ředitele či zástupců ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

c)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d)     oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky či e-mailem). Každá omluva nepřítomnosti žáka ve škole musí být následně zaznamenána v omluvném listu žáka s uvedením termínu absence a důvodu. Každá předem známá absence (plánovaná návštěva lékaře, rodinné důvody, apod.) musí být předem nahlášena třídnímu učiteli. Pokud tak zákonní zástupci žáka neučiní, může být absence považována za neomluvenou. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. V odůvodněných případech (opakovaná nepřítomnost z důvodu nemoci) má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení

e)      oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

 

2.1. Docházka do školy

a)      Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

b)      Žáci se shromažďují před budovou školy. Po otevření školy v 7:40 hod. vstupují bočním vchodem do školy, do prostoru šaten. V šatnové skříňce odkládají svrchní oděv, boty a pokrývku hlavy. Nenechávají zde žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, apod.). Žáci vstupují do čistých prostorů školy přezutí – nelze použít tutéž obuv na přezutí a na hodiny tělesné výchovy.

c)      Druhý den nástupu žáka do školy mu předá třídní učitel šatnovou skříňku a příslušný klíč. Žák ručí za stav skříňky, jakékoliv poškození hlásí třídnímu učiteli. V případě úmyslného poškození skříňky je žák povinen zajistit její opravu a uhradit finanční náklady s opravou spojené. V případě ztráty klíče požádá žák pana školníka o zhotovení nového klíče, který mu bude po uhrazení nákladů spojených se zhotovením klíče vydán.

d)     Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobně, telefonicky či e-mailem) pokud možno předem, nejpozději však do tří kalendářních dnů od zahájení absence.

e)      Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolní žáka příslušný zástupce. V obou případech zůstává písemná žádost založena ve škole (v základní žákovské dokumentaci).

f)       Po ukončení absence je žák povinen si doplnit neprodleně probírané učivo a to nejpozději do 5 pracovních dní. Pokud mu to neumožňuje jeho zdravotní stav, požádá vyučujícího o prodloužení lhůty.

g)      Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.

h)      Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy a ve školním areálu.

i)        Při podezření na neomluvené absence třídní učitel nejprve neprodleně kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) žáka. Pokud se kontakt nezdaří, pošle rodičům poštou výzvu k návštěvě školy. Pokud se rodiče nedostaví, zajistí výchovný poradce informování odboru sociálně-právní ochrany dětí Stříbro a bude se postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích č. 200/1990 Sb., popř. podle ustanovení trestního zákona č. 456/1990 Sb.


 

2.2. Vnitřní režim školy

2.2.1. Příprava na vyučování

a)      žák je povinen po příchodu do třídy se připravit na vyučovací hodinu,

b)      po zvonění v 7:55 hod. jsou všichni žáci v učebně,

c)      službu konající žáci umyjí tabuli a připraví pomůcky,

d)     po krátkém přípravném zvonění žáci neopouští učebnu,

e)      žák plní zadané domácí úkoly.

 

2.2.2. Vyučování

a)      pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy

b)      nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí žáci na počátku hodiny vyučujícímu, žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, přesně dbá pokynů vyučujících, plní zadané úkoly

c)      žák přináší do školy omluvný list, do kterého je možno kromě omluvenek zapisovat i jiná sdělení rodičů či pedagogů

d)     při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou, po skončení vyučovací hodiny zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího

e)      v době vyučovací hodiny se nesmějí žáci zdržovat na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních

f)       v době vyučování žáci nežvýkají, doporučuje se nenosit žvýkačky do školy

g)      při vyučovací hodině žáci nekonzumují potraviny, pití nápojů je dovoleno.

 

2.2.3. Přestávky

a)      po zazvonění na konci vyučovací hodiny se žáci v učebně na pokyn učitele povstáním rozloučí, následně si sbalí své věci, uklidí své pracovní místo a odchází do jiné učebny (pokud to vyžaduje jejich rozvrh hodin),

b)      při přesunu do jiné učebny žáci dbají pokynů pedagogických pracovník v prostorách chodeb a schodišť,

c)      o přestávkách nesetrvávají na schodištích, nenaklánějí se přes zábradlí, nepřebíhají z poschodí do poschodí,

d)     do sborovny nemají žáci povolen přístup,

e)      do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele (jinak je jim vstup do kabinetů přísně zakázán),

f)       na jaře a na podzim mohou žáci za příznivého počasí trávit velkou přestávku venku na víceúčelovém hřišti za těchto podmínek:

Žáci spořádaně odcházejí hlavním vchodem v přízemí. Žáci dbají pokynů dozírajícího pedagoga, odpadky odkládají do košů v přízemí, při návratu zpět si pečlivě očistí přezůvky.

g)      relaxační činnosti na chodbách jsou povoleny pouze o velké přestávce. Je při nich zakázáno používat předměty, které by mohly způsobit zranění či škodu na majetku

h)      nákup mléka a mléčných výrobků a dalších produktů lze pouze před zahájením vyučování a o velké přestávce dle pokynů dozorujících pedagogů.

2.2.4. Odchod ze školy

a)      po skončení vyučování žáci uklidí třídu, pokud jsou v učebně poslední, zvednou židle,

b)      společně s vyučujícím odchází do šatny,

c)      v případě, že chodí na obědy, případně navštěvují školní družinu, odvádí je příslušný vyučující. Aktovky a oděv ponechávají žáci ve skříňce.

d)     v šatně se převléknou a bez zbytečného odkladu opouští budovu školy. Řídí se pokyny dozírajícího zaměstnance školy.

e)      dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují jednotliví pedagogové dle rozpisu,

f)       veškeré ztráty a krádeže hlásí žáci okamžitě dozoru v šatnách. Na ztráty ohlášené druhý den nebude brát škola zřetel.

2.2.5. Okolí školy

a)      žáci dbají na čistotu okolí školy

b)      papíry dávají do košů, nepoškozují keře a zeleň, oplocení hřiště

c)      k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nikdy nevstupují na ozeleněné plochy

d)     před budovou školy se nezdržují a pokřikováním neruší vyučování v budově

2.2.6. Třídní služby

 

a)      v úvodu školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné plnění všech povinností (pomůcky, tabule, apod.)

b)      třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy, kontroluje stav třídy před odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden)

c)      pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech


2.2.7. Třídnické hodiny

 

Žáci 2.stupně se pravidelně účastní třídnických hodin, které se konají minimálně 1x za měsíc v termínu, který určí třídní učitel pro konkrétní školní rok v závislosti na rozvrhu hodin.

 

 

2.2.8. Žáci mají právo

Kdykoliv seznámit ředitele školy, zástupce ředitele, třídního učitele, výchovného poradce a ostatní vyučující se svými problémy i ostatními záležitostmi. Žáci mají právo vyjádřit svůj názor, ale vždy dbají zásad slušného chování.

Žáci volí zástupce své třídy do žákovské samosprávy. Anonymně se lze obrátit s problémy

prostřednictvím „schránky důvěry“ v přízemí školy. Vedení školy se problémy pravidelně zabývá.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a)      Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

b)      Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. Nedoporučuje se nošení mobilních telefonů, audio a video přehrávačů. Škola nenese odpovědnost za jejich poškození či ztrátu. V případě, že přesto žák takové zařízení do školy přinese, zůstává toto během vyučovacích hodin vypnuté a uložené v aktovce.

c)      Žákům jsou přísně zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé – kouření, pití alkoholických nápojů, používání těkavých a omamných látek, apod.

d)     Žák přísně dodržuje zásady bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy. S ohledem na bezpečnost při vyučování musí mít žáci na hodiny tělesné výchovy vhodný cvičební úbor a sportovní obuv. Žáci nesmí přicházet do tělocvičny se žvýkačkami, delší vlasy je třeba mít upraveny tak, aby v hodinách tělesné výchovy nepřekážely při výuce. Hodinky a ozdobné předměty nelze na hodiny tělesné výchovy nosit (uzamknou si je do své šatní skříňky).

e)      Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni nahlásit ihned vyučujícímu. Pokud k tomu dojde během přestávky, jsou žáci povinni ihned hlásit tuto skutečnost dozoru.

f)       Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy na lyžařském výcviku se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně škole.

g)      Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního řádu.

h)      Pravidelně se opakující projevy omezování osobní svobody žáka, slovní a fyzická napadání a vyhrožování, jsou považovány za šikanování a budou řešeny v rámci přestupkového (popř. trestního) řádu.


 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

a)      Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

b)      Před odchodem ze třídy je každý žák povinen uklidit své místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

c)      Je přísně zakázáno manipulovat v celé budově s rozvody elektřiny a plynu, s uloženými exponáty a modely.

d)     Je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a roletami v učebně informatiky. Zatemnění provádí učitel, popř. pověřený žák v přítomnosti učitele.

e)      Žáci jsou povinni šetrně zacházet se školním majetkem, učebními pomůckami a zařízením školy. Svévolné poškozování školního majetku se považuje za vandalství. Poškodí-li žák školní majetek, zařízení školy, učební pomůcky či učebnice, jsou povinni zákonní zástupci žáka škodu nahradit.

f)       Učebnice žáci podepisují jako uživatelé v běžném roce. Zacházejí s nimi šetrně, obalí je do čistých a vkusných obalů, nevpisují do nich žádné poznámky.

g)      Platí zákaz otevírání oken o přestávkách. Okna se otevírají pouze v přítomnosti vyučujícího.

 

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne  31.8.2015 a na provozní poradě dne 28.8.2015.

Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli první den školní docházky.

Zákonní zástupci žáků byli informováni na třídních schůzkách.

                                                                                              Mgr. Eva Kalistová

                                                                                                ředitelka školy