Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata školní rok 2019/2020

27. 6. 2019

Úplata za předškolní vzdělávání

 
Rozhodnutí ředitelky Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvkové organizace ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:  1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání – 340,- Kč  


2. Osvobození od úplaty

a) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

b) zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

c) zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

d) rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

3.  Snížení úplaty

a) úplata bude poměrně snížena v období přerušeného provozu mateřské školy, nebo prominuta v období letních prázdnin v měsíci červenci.

b) úplata bude snížena na polovinu částky – 170,- Kč, pokud dítě nenavštívilo mateřskou školu jediný den v příslušném kalendářním měsíci.

 

4.  Splatnost úplaty.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úhrada se provádí v hotovosti nebo platbou na bankovní účet  číslo 189428384/0300, variabilní symbol je nutné domluvit  u vedoucí učitelky – pí Hany Čajkovské. Zálohová platba na celé období nebo kratší období docházky dítěte je možná, případný přeplatek bude zákonnému zástupci vrácen.

 

 

Postup při vymáhání pohledávek:

  • Termín plateb v daném měsíci je vyvěšen. Uplynutím posledního termínu končí lhůta splatnosti a neuhrazené pohledávky jsou dluhem, který podléhá vymáhání.
  • Na dlužnou částku bude dlužníkům do 5ti dnů po lhůtě splatnosti vystavena upomínka č.1 s termínem úhrady nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po lhůtě splatnosti.
  • Nebude-li účinná upomínka č. 1, bude vystavena upomínka č.2 s novým termínem zaplacení  a návrhem na ukončení předškolního vzdělávání dítěte pro opakované neuhrazení plateb.
  • Při neúčinnosti 2. upomínky bude neprodleně zahájeno správní řízení ve věci ukončení vzdělávání dítěte.